!
:

!

:

191

11-12-2012

04-03-2013 06:33 - : 1047 - : 0

!


 

 

: ﭙ /


 

: ( ) .


.

 

( ) : (( )) .


mangish.com


 

! . .


.


  ( .... ... ...... ) ( ! ) .

   

 ... !! !... .    

 

: (( ...... )) .


mangish.com


ﭙ ! .

 

: ! ! .

 

( ﮔ ) : (( )) : ! .


mangish.com

   

. ﭙ : (( )) . ! . ..... .

 ( )

 

( : )

 

  2015 ( - )

  .. :

  ....

 

 

 

 

  :